Obowiązki ucznia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania godności własnej,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swej pracy,
 4. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, wypowiedzi, a w szczególności dotyczących życia szkoły oraz religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 6. pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku trudności w nauce,
 7. odpoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz w okresie ferii między?semestralnych i świątecznych; na okres ferii nie zadaje się prac domowych,
 8. uzyskania informacji z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac sprawdzających (nie dotyczy kartkówek); kolejny sprawdzian nie może się odbyć przed poinformowaniem uczniów o wynikach poprzedniego,
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księ?gozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi, po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnienie pomieszczeń, sprzęt lub pomoce dydaktyczne,
 10. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych istniejących w szkole,
 11. korzystania z pomocy stypendialnej (lub doraźnej), zgodnie z odrębnymi prze?pisami,
 12. Poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.
 13. szkoła umożliwia uczniom innych wyznań niż katolicyzm obchodzenie świąt zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku;
 3. aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym;
 4. systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, a nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie przekraczającym tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
 5. przedstawić usprawiedliwienie nieobecności, które może usprawiedliwić wyłącznie wychowawca lub dyrektor szkoły;
 6. nie spóźniać się na lekcje, spóźnienie przekraczające 5 minut jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona;
 7. reprezentować szkołę na zewnątrz, w sytuacji reprezentowania przez ucznia Szkoły na zewnątrz np. zawody sportowe, olimpiady, wychowawca klasy, zwalniający ucznia wpisuje długopisem, piórem: zwolniony. Pozostali nauczyciele prowadzący w tym dniu zajęcia nie zaznaczają uczniowi dodatkowych nieobecności;
 8. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, po-siadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających;
 9. troszczyć się o mienie szkoły, jego estetyczny wygląd, czystość i porządek;
 10. zachowywać się zgodnie z tradycyjnymi, niekontrowersyjnymi normami obyczajowymi (w sytuacjach spornych głos rozstrzygający ma wychowawca klasy);
 11. pozostawiać wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki) w szatni szkolnej oraz zmieniać obuwie;
 12. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za sprzęt);
 13. uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie szkoły;
 14. szanować godność własną, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz gości szkoły;
 15. dbania o schludny wygląd oraz noszenia ustalonego stroju;
 16. wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na wszystkich zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i uroczystościach szkolnych.
 17. zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
 18. w czasie zajęć lekcyjnych powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela - nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar;
 19. zmieniać obuwie na inne niż typu adidas, przebywać w tym obuwiu na terenie szkoły.
Wszystkie prawa zastrzezone © 2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku